Novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Prohlášení delegátů Republikového shromáždění NRZP ČR

ze dne 17. 10. 2019

Delegáti XXI. RS NRZP ČR projednali způsob přípravy novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Klíčovou otázkou připravované novely zákona je způsob financování sociálních služeb. MPSV ČR původně navrhlo systém financování prostřednictvím tříletých grantů pro poskytovatele sociálních služeb s tím, že tato změna financování by byla předstupněm financování sociálních služeb prostřednictvím zvláštního pojištění. Jednalo by se o částečně mandatorní výdaj. NRZP ČR vyslovila s tímto způsobem financování souhlas.

Ministerstvo financí ČR však vyjádřilo zásadní nesouhlas s výše uvedeným způsobem financování sociálních služeb a navrhuje, aby kraje obdržely finanční prostředky na zajištění dostupnosti sociálních služeb formou zvýšení daňových příjmů v rozpočtovém určení daní pro jednotlivé kraje.

Delegáti XXI. vyslovují zásadní nesouhlas s tím, aby prostředky na sociální služby byly součástí daňových příjmů krajů, a to z těchto důvodů:

Již v současné době dochází na úrovni krajů k rozdílné dostupnosti jednotlivých druhů sociálních služeb mezi kraji. V případě, že kraje budou mít finanční prostředky na sociální služby ve svých daňových příjmech, bez jejich určení se prohloubí diferenciace mezi kraji do té míry, že každý kraj bude mít velmi rozdílnou skladbu sociálních služeb a jejich dostupnost.

Kraje jsou největšími zřizovateli sociálních služeb, a tudíž je pravděpodobné, že budou prioritně podporovat služby, které zřizují. Jedná se o jasný střet zájmů. Kraje zřizují především pobytové sociální služby a vzniká nebezpečí preference těchto služeb na úkor terénních sociálních služeb.

Kraje, v přenesené působnosti výkonu státní správy, jsou registrujícím orgánem poskytovatelů sociálních služeb. Tato skutečnost může vést k dalšímu střetu zájmů, protože mohou významně ovlivňovat skladbu sítě poskytovatelů sociálních služeb. Do financování vstupují i politické vlivy při rozhodování o finanční podpoře jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Proto je nezbytné, aby byl stanoven minimální rozsah sítě poskytovatelů sociálních služeb na celostátní úrovni a nikoliv pouze na úrovni kraje, který bude stát garantovat.

Delegáti XXI. RS NRZP ČR proto vyjadřují pochybnosti o připravenosti na změnu financování sociálních služeb a žádají MPSV ČR a MF ČR, aby se dohodly na takovém způsobu financování, který bude garantovat dostupnou síť všech druhů sociálních služeb a vytvoří základní síť sociálních služeb, která bude na stejné úrovni v rámci krajů a stát ji bude garantovat.

V Praze 17. 10. 2019

Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása

předsedaSdílet: